Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü Özgörevi, Eğitim Amaçları ve Çıktıları


Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Özgörevi

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü toplam kalite, emniyet, güvenlik ve çevre yönetimi felsefesi ile lisans ve lisansüstü öğretim ve danışmanlık hizmetleri verir, bilimsel çalışmalar yapar ve deniz ticaret filosuna uzakyol vardiya mühendisi yetiştirir. Öğrencilerin araştırmacı, sorgulayıcı, özgüvenli, özdisiplinli, liderlik becerilerine sahip, sosyal sorumluluk bilincini taşıyan, yaşam boyu öğrenen, analitik düşünen ve uygulayan, takım çalışmasına yatkın, deniz örf, adet ve geleneklerine sahip bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenir.

 

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Program Eğitim Amaçları

 

  • Gemi makineleri işletim sistemleri ile deniz araçları kapsamında ilgili mühendislik problemlerini tanımlayabilen matematik, olasılık ve istatistik, fen bilimleri ve mühendislik alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini, modern mühendislik araçlarını, analiz ve modelleme yöntemlerini kullanarak etkin çözümler geliştirebilen
  • Uluslararası denizcilik standartlarına uygun olarak gemi makineleri işletme mühendisliği uygulamalarının işletim/yönetim düzeyinde deniz emniyeti, deniz güvenliği, deniz çevresi ve sağlık konularına olan etkisi ile çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ve kalite yönetimi hakkında kapsamlı bilgi, beceri ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olan

  • Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği alanında etkin takım çalışması yapabilen, eleştirel ve analitik düşünme, öz disiplin, kendine güven, yönetim ve liderlik gibi niteliklere sahip, etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilen

  • Türkiye’nin deniz ilgi ve çıkarları doğrultusunda deniz örf ve adetlerine bağlı, mesleğinin etik sorumlulukları ile evrensel ve toplumsal etkileri hakkında bilinçli, çağın sorunlarına duyarlı, sosyal sorumluluk, yaşam boyu öğrenme gibi nitelikleri olan, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olan

Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri yetiştirmektir

 

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Program Çıktıları

 

PÇ1: Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği alanında deniz araçları kapsamında matematik, olasılık ve istatistik yöntemleri, fen bilimleri ve mühendislik bilgilerine sahip olma; bu bilgileri kuramsal ve uygulamalı olarak karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
PÇ2: Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği alanındaki karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
PÇ3: Gerekli ihtiyaçları karşılayabilecek GEMİ MAKİNELERİ İŞLETİM sistemlerini, süreçlerini, cihazlarını ve parçalarını gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
PÇ4: Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda deniz emniyeti, deniz güvenliği, deniz çevresi ve sağlık konularına olan etkisi ile çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında kapsamlı bilgi, beceri ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olmak. 
PÇ5: Karmaşık Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. 
PÇ6: Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.  
PÇ7: Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
PÇ8: Bağımsız olarak çalışma, sorumluluk ve görev alabilme yeteneği
PÇ9: Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme ve güncel konular hakkında bilgi sahibi olmak.
PÇ10: Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; yetkin İngilizce yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi;  denizcilik İngilizcesi ile etkin sözlü ve yazılı olarak iletişim kurabilme yeteneği
PÇ11:  Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluklar ile ilgili farkındalık,  mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
PÇ12: Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
PÇ13: Gemi Makineleri İşletme Mühendisliğinde kalite yönetimi konularıyla ilgili bilgi sahibi olmak.
PÇ14: Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği işletim/yönetim seviyelerinde görev alabilmek için gerekli kapsamlı bilgi ve beceri sahibi olmak.
PÇ15: Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği işletim/yönetim seviyelerinde elektrik, elektronik ve kontrol uygulamalarında görev alabilmek için gerekli kapsamlı bilgi ve beceri sahibi olmak
PÇ16: Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği işletim/yönetim seviyelerinde bakım-tutum işlerinde görev alabilmek için gerekli kapsamlı bilgi ve beceri sahibi olmak
PÇ17: İşletim ve yönetim seviyelerinde gemi işletiminin ve personel çalışmalarının kontrol edilmesinde görev alabilmek için gerekli kapsamlı bilgi ve beceri sahibi olmak
PÇ18: Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi; liderlik ve yönetimsel becerilere sahip olmak
PÇ19: denizcilik örf, adet ve geleneklerini hakkında bilgi sahibi olmak.
PÇ20: Uluslararası ve ulusal deniz hukuku hakkında bilgi sahibi olmak.   

 

 

 


Güncel Duyurular

Burs Duyuruları

 

 

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast