Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları


 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI
(Üniversite Senatosunun 24.09.2013 tarih ve 416/10-11 sayılı kararı ile kabul edilen)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, denizcilik Fakültesi’nde yürütülen lisans eğitim-öğretimi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Uygulama Esasları, lisans eğitim ve öğretimi ile sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Uygulama Esasları, 12/08/2011 tarih ve 28023 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Uygulama Esaslarında geçen;
a)      AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b)      Dekan: Fakülte Dekanını,
c)      Fakülte: denizcilik Fakültesini,
d)     Senato: Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosunu,
e)      Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar
Akademik takvim ve öğretim yılı
MADDE 5 – (1) Fakültenin akademik takvimi, Fakülte Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. Öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarından oluşur ve her yarıyıl Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleri hariç yetmiş eğitim-öğretim günüdür. Bu süre teorik ve uygulamalı ders ve diğer çalışmalar ile yarıyıl içi sınavlarını kapsar. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır. Gerekli görüldüğü takdirde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile dersler ve bunların sınavları ile alan çalışmaları ve uygulamalar Cumartesi günleri de yapılabilir.
(2) Fakülte gerektiğinde yaz okulu açabilir. Yaz okulu öğretimi, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Eğitim-öğretim programları
MADDE 6 – (1) Eğitim-öğretim programları, Fakülte akademik kurullarının önerileri üzerine, Fakülte Kurulu ve Senato tarafından onaylanarak uygulamaya konulur.
(2) Öğrencilerin öğrenimleri sırasında alacakları zorunlu ve seçimlik derslere ilişkin olarak bir haftanın beş eğitim-öğretim gününde yapılan teorik ders ve var ise uygulama ve laboratuvar, yarıyıl içi veya yıl içi proje, atölye, diploma çalışması, staj, bilgi beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükü esas alınır. Öğrenci iş yükü; ders saatlerinin yanı sıra atölye, ödev, sunum, sınava hazırlık, sınav, iş yeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder. Bir eğitim-öğretim yılında ön lisans, lisans programları için ders ve uygulama kredilerinin toplamı yıllık 60 AKTS’dir. Öğrencilerin bölüm/programlarında haftalık ders ve uygulama saatlerinin üst sınırı denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü’nde 26 ders saat, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümünde 32 ders saatidir ve bu sınır aşılamaz.
(3) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, Beden Eğitimi veya Güzel Sanatlar dersleri bu sınırların belirlenmesinde hesaba katılmaz. Ayrıca, bu derslerden hangilerinin her öğrenci tarafından alınması gereken zorunlu dersler, hangilerinin öğrencilerin belirli ders grupları arasından seçerek alabileceği seçimlik dersler ve hangi derslerin hangi derslere önşart oldukları da eğitim-öğretim programlarında belirtilir.
(4) Dersler bir veya iki yarıyıl süreli olarak düzenlenir. Bu Uygulama Esasları hükümlerine aykırı olmamak kaydı ile Fakülte, gerekli hallerde, bazı dersleri haftalık ders programları içinde programlamak yerine sürekli olarak verilen teorik dersler, uygulamalar ve stajlar şeklinde de düzenleyebilir.
(5) Haftalık ders programı bölüm başkanlıkları tarafından hazırlanır, Fakülte Yönetim Kurulunun onayından sonra öğrencilere duyurulur. Fakülte Yönetim Kurulu onayı olmadan haftalık ders programlarında değişiklik yapılamaz.
(6) Bir derse önşart olan ders veya dersler başarılmış olmadıkça o ders alınamaz. Ancak 22 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlamak koşuluyla sonraki yarıyıllarda o derse bağlı ders veya dersler alınabilir. Bitirme Projesine ilişkin 20 nci madde hükümleri saklıdır.
(7) İlk defa almış olduğu seçimlik bir dersi tekrarlamak durumunda kalan bir öğrenci, eğitim-öğretim programına göre, daha sonraki yarıyıllardan birinde o derse eşdeğer başka bir seçimlik ders alabilir.
(8) Fakültemiz ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Maine Maritime Akademisi (MMA) ya da yurtdışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği tesis ederek lisans programlarında yürütecekleri uluslararası ortak eğitim ve öğretim programlarının işleyişinde; protokol uyarınca ülkemizde geçen eğitim ve staj sürelerinde Dokuz Eylül Üniversitesi denizcilik Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları, ABD’de geçen eğitim ve staj sürelerinde ise Maine Maritime Akademisi’ndeki yürürlükte bulunan emsali esaslar uygulanır.
Hazırlık eğitimi
MADDE 7 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitimi; 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Öğrenim süresi
MADDE 8 – (1) Fakültede öğrenim süresi, hazırlık sınıfı hariç azami yedi yıldır.
(2) Bu sürenin sonunda mezun olamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma, staj ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.
(3) Takip ettiği eğitim-öğretim programının bir tanesi hariç, diğer bütün derslerini, varsa stajları ile bitirme projesini başarmış olan öğrenciler için bu Uygulama Esaslarının 22 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlamak koşuluyla başarısız oldukları dersten tek ders sınavı açılır. Ancak, öğrencinin bağıl değerlendirme sistemi uygulayan programlarda başarısız olduğu dersten AA alması halinde, genel not ortalaması 2.00’ın altında kalacak öğrenciler tek ders sınavına giremezler.
Sınıf veya ders geçme
MADDE 9 – (1) Fakültenin bağıl değerlendirme sistemi uygulanan sınıflarında ders geçme sistemi ile eğitim-öğretim yapılır.
(2) Bir öğrencinin daha önce almadığı derslere kayıt olabilmesi için ikinci ve daha sonraki yarıyıllar sonu itibari ile en az 1.80 genel not ortalamasını tutturmuş olması gerekir. Ancak bu şart ortak zorunlu dersler olan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Beden Eğitimi veya Güzel Sanatlar ile denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü stajları, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü 1. açık deniz stajı, 2. açık deniz stajı ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümü deniz intibak stajında uygulanmaz.
(3) Yarıyıl not ortalaması (YNO), öğrencinin ilgili yarıyılda kayıtlandığı derslerin kredi saatlerinin 28 inci maddede belirtilen ders notu katsayıları ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının o yarıyıldaki toplam kredi saatine bölünmesi suretiyle hesaplanır.
(4) Genel not ortalaması (GNO), öğrencinin tamamlamış olduğu yarıyıl da dahil olmak üzere, öğretimin başladığı zamandan o güne kadar kayıtlandığı tüm derslerin kredi saatlerinin 28 inci maddede belirtilen ders notu katsayıları ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının bu derslerin toplam kredi saatine bölünmesi suretiyle hesaplanır.
(5) (GNO) ve (YNO) hesabında yalnız kayıtlanılan dersler esas alınır; alt yarıyıllardan alınamayan dersler dikkate alınmaz. Tekrarlanan dersler için o dersten alınan son başarı notu dikkate alınır. Ortalamaların hesabında virgülden sonra iki basamak yürütülür.
(6) Buna göre her yarıyılda D, Y, FF ve FD notu alınan dersler, eğer ders açılıyorsa bir sonraki yarıyılda veya ders açılmıyorsa bir sonraki öğretim yılında öncelikle tekrarlanır. Ayrıca 1.80 genel not ortalama barajını aşamamış öğrenciler genel not ortalamalarını yükseltmedikçe daha önce almadığı dersleri alamazlar. Bu öğrencilerin genel not ortalamalarını öngörülen değere yükseltmek için öncelikle D, Y, FF veya FD aldıkları dersleri tekrarlamaları gerekir.
(7) Ders tekrarlama veya dersi yeniden alma durumunda olan bir öğrenci danışmanının ve Bölüm Başkanlığının oluru ile haftalık ders yükü üst sınırına ilave olarak en fazla 2 (iki) ders daha alabilir.
Mali yükümlülükler
MADDE 10  – (1) Öğrenciler, öğrenimlerine başlayabilmek, devam edebilmek ve diploma alabilmek için, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve ilgili diğer mevzuatla belirlenen mali yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.
(2) Bir öğretim yılının güz ve bahar yarıyılı başında, ilgili mevzuatla o öğretim yılı için tespit edilmiş olan cari hizmet maliyetine öğrenci katkı payını ve kredi başına ödenecek katkı payının tamamını ödememiş olan öğrencinin kaydı yenilenmez.
(3) Mali yükümlülüklerini yerine getirmemiş olmaları nedeniyle, kayıtları yapılmamış veya yenilenmemiş olanlardan, her ne şekilde olursa olsun derslere veya sınavlara girenlerin devam durumları dikkate alınmaz, sınav evrakı değerlendirilmez ve sınav sonuçları geçersiz sayılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt İşlemleri ve Dersler
Üniversiteye kayıt şartları ve gerekli belgeler
MADDE 11 – (1) Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ile Rektörlükçe belirlenen ilkeler ve ilan edilen süre içinde, istenilen belgelerle kesin kayıt yaptırılır. Süresi içinde kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.
(2) Belgeleri eksik olan adayların kayıtları yapılamaz.
(3) Fakültemiz ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Maine Maritime Akademisi (MMA) ya da yurtdışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği tesis ederek lisans programlarında yürütecekleri uluslararası ortak eğitim ve öğretim programlarının işleyişinde; protokol uyarınca Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmeliğe göre kayıt işlemi yaptırır.
Yatay-dikey geçişler
MADDE 12 – (1) Üniversiteye yatay geçişlerde, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
(2) Dikey geçişlerde; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açık öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
(3) Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların meslek yüksekokullarına geçişlerinde, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Özel öğrenciler
MADDE 13 – (1) İlgili mevzuat hükümlerine göre açılan dersleri izlemeye yeterli görülen kimseler ile diğer üniversitelerin öğrencilerine, belirli konularda bilgilerini arttırmak amacıyla, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile özel statüde ders alma izni verilebilir. Bu öğrenciler, kayıtlandığı ders için belirlenen bütün kurallara uymak zorundadır ve Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği katkı payını öderler. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kendilerine diploma verilmez, ancak, Fakülte tarafından durumlarını gösterir bir belge verilir.
Anlaşmalı yurtiçi veya yurtdışı üniversiteler ile işbirliği
MADDE 14 – (1) Üniversite ile yurtiçindeki veya yurtdışındaki bir üniversite arasında yapılan anlaşma uyarınca, ortak program açılabilir.
(2) Öğrenci mübadelesi çerçevesinde Üniversite tarafından bir veya iki yarıyıl, yurtiçindeki veya yurtdışındaki üniversitelere öğrenci gönderilebilir, yurtiçindeki veya yurtdışındaki bu üniversitelerden öğrenci kabul edilebilir. Bu süre içinde, öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır.
(3) Öğrencinin, danışmanının onayı ile yurtiçindeki veya yurtdışındaki üniversitede aldığı dersler ve bunların başarı notuna nasıl yansıtılacağı, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır.
Çift anadal/yandal programları
MADDE 15 – (1) Çift anadal/yandal programlarına ait hususlarda, Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Ders kaydı
MADDE 16 – (1) Öğrenciler öğrenimlerine başlayabilmek, devam edebilmek için, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve ilgili diğer mevzuatla belirlenen mali yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. Dönem/ders kaydı, ders alma/bırakma ve mali yükümlülükleri yerine getirme tarihleri, ilgili yarıyıl dersleri başlamadan iki hafta önce ve dersler başladıktan bir hafta sonra olmak kaydıyla Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenerek ilan edilir.
(2) Ders geçme sistemi ile öğretim yapan birimlerde, bir öğretim yılına ait eğitim-öğretim programında başarılmamış olan derslere bir sonraki öğretim yılında öncelikle kayıt yaptırılır
(3) Bu şartları yerine getirmeyen veya ilgili birim yönetim kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti olmadan dönem/ders kaydını yaptırmayan bir öğrenci, o yarıyılda öğrenimine devam edemez.
(4) Her öğrenciye, ilgili bölüm başkanlığınca bir danışman tayin edilir, danışmanlar kendilerine verilen öğrencilerin derslere kayıt olmalarında, başarı durumlarının izlenmesinde ve gerektiğinde sosyal durumlarını ilgili birimlere aktarılmasında yardımcı olur.
(5) Öğrenciler, her yarıyıl başında öğretim planları çerçevesinde açılan derslerden hangisini alacaklarını, hangi dersleri tekrarlayacaklarını ve hangi derslerini bırakacaklarını danışmanlarına onaylatmak zorundadır.
(6) Öğrenci, her yarıyılın ilk iki haftası içinde kayıt olduğu bazı dersleri bırakma hakkına sahiptir. Ancak bırakılan derslerin yerine yenisi alınamaz. Öğretim planında belirlenen ders saatlerinden daha fazla sayıda derse kaydını yaptırıp, ilk iki hafta içinde bu derslerin fazla olanlarını bırakmayan öğrenci o derslerin sorumluluğunu da üstlenmiş olur.
(7) Bağıl eğitim sisteminde öğrenim gören Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencilerine Staj Yönergesinde belirtilen stajlar tamamlanmadan 7 nci yarıyıldan ders verilmez.
Stajlar
MADDE 17 – (1) Yarıyıl içi veya yıl içi stajları dışında, öğrencilerin staj yapmaları zorunlu olan bölümlerde stajların yapılmaları ve bunların değerlendirilmesine ilişkin esaslar Senato tarafından onaylanan Fakülte Staj Yönergesi ile belirlenir.
Devam zorunluluğu ve devamın denetlenmesi
MADDE 18 – (1) Öğrencilerin modül, sunum, derslere ve diğer çalışmalara devamları zorunludur. Fakülte Yönetim Kurulu’nca belirlenen esaslar çerçevesinde devamın izlenmesi ve denetlenmesinden dersi veren öğretim üyesi veya görevlisi sorumludur.
(2) Öğrenciler, sağlık raporlarının kapsadığı süreler içinde devamsız sayılır ve bu süre içinde hiçbir modül, sunum, ders, sınav ve diğer çalışmalara giremezler. Her ne şekilde olursa olsun bu süreler içinde modül, sunum, ders, sınav ve diğer çalışmalara katılmış olan öğrencilerin devam yönünden modül, sunum, ders, sınav ve diğer çalışmalara girdiği saatler veya sınav sonuçları geçersiz sayılır. Ve bu öğrenciler açılacak olan mazeret sınav haklarından yararlanamazlar. Rapor süresi bitmeden modül, sunum, ders, sınav ve diğer çalışmalara girebilmesi için öğrencinin sağlık durumunun düzeldiğini yeni bir sağlık raporu ile belgelendirilmesi gerekir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Başarı Değerlendirmeleri
Sınavlar ve sınavların yapılışı
MADDE 19 – (1) Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Öğretim elemanları sorumlu oldukları derslerde, uygun gördükleri takdirde ara sınavlarına ek olarak ders saatleri içinde kısa süreli bilgi yoklama (quiz) sınavları yapabilirler.
(2) Ara sınavların, quizlerin, yarıyıl içi çalışmalarının ve yarıyıl sonu sınavının o dersin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı ve dersin haftalık bazda tüm yarıyıl içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü dersi veren öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında Bölüm Başkanlığına ve öğrencilere bildirilir.
(3) Her ara sınavın günü, yeri ve saati belirtilmek sureti ile ne şekilde (yazılı, klasik usulde veya test), sözlü, uygulamalı, yazılı ve sözlü, yazılı ve uygulamalı veya yazılı-sözlü ve uygulamalı) yapılacağı sorumlu öğretim elemanlarının önerileri ve ilgili bölüm başkanlarının görüşleri göz önüne alınarak Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır ve her yarıyılın başladığı günü izleyen otuz gün içinde öğrencilere duyurulur. Yarıyılın son haftası içinde ara sınav yapılmaz.
(4) Bir günde ilgili eğitim-öğretim programının aynı yarıyıl için öngördüğü derslerden en çok ikisinin ara sınavları yapılabilir.
(5) Öğrenciler her yarıyılda açılan ara sınavlara ve birlikte yapılması gereken diğer tüm yarıyıl içi çalışmalara katılmak zorundadırlar. Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti olmaksızın herhangi bir ara sınavına, yarıyıl içi çalışmasına veya yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına katılmamış olan öğrenci o sınavdan veya o çalışmadan sıfır not almış sayılır.
(6) (Mülga: RG-13/8/2012-28383)
(7) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında her sınavın günü, yeri, saati ve ne şekilde (yazılı, sözlü, uygulamalı, yazılı ve sözlü, yazılı ve uygulamalı veya yazılı-sözlü ve uygulamalı) yapılacağı belirtilmek sureti ile ilgili bölümler tarafından düzenlenerek Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve sınavların başlangıcından en az bir hafta önce öğrencilere duyurulan sınav programları uyarınca yapılır.
(8) Her yarıyıl sonunda yalnız o yarıyıl derslerinin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları açılır. Ancak, dersin veya uygulanan eğitim-öğretimin özellikleri nedeni ile uygulama ağırlıklı bazı dersler için yarıyıl sonu sınavları yapılmayabilir.
(9) Fakülte Yönetim Kurulunun onayı olmaksızın ara, yarıyıl sonu ve bütünleme sınav programlarında değişiklik yapılamaz.
(10) Bir dersin ara, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları, o dersi veren öğretim elemanı tarafından, bulunmaması halinde, ilgili bölüm başkanı tarafından belirlenen öğretim elemanının sorumluluğu altında yapılır.
(11) Bir sınavda/değerlendirmede, sınavın süresi, sınavda kitap veya diğer kaynaklardan yararlanılıp yararlanılmayacağı öğrencilere dersin öğretim elemanı tarafından sınavdan önce bildirilir.
(12) Sınava giren öğrenciler ve sınav sorumluları tarafından imzalanan bir liste, sınavın sonunda ilgili bölüm başkanlığına teslim edilir.
(13) Sınav sırasında öğrenciler, sınav sorumlularının her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde sınav sorumluları öğrencilerin oturdukları yerleri değiştirebilir.
(14) Her öğrenci sınav sırasında kimlik kartını yanında bulundurmak zorundadır. Sınav sorumluları kimlik kartını yanında bulundurmayan, tanınmayan ve başka bir yol ile kimliğini belirleme imkânı da olmayan öğrenciyi sınava almamak veya sınav salonundan çıkarmak yetkisine sahiptir
(15) Sözlü sınavlar öğretim elemanlarına ve sınavı yapılan dersin öğrencilerine açık olarak yapılır.
Bitirme projesi
MADDE 20 – (1) Fakülte öğrencilerinin mezun olabilmeleri için Bitirme Projesi (Diploma projesi veya tezi) hazırlamaları zorunludur. Bitirme projesi, öğrencilerin bölüm öğretimi ile ilgili bir konuyu inceleyerek proje şeklinde sonuçlandırma yeteneklerini gösteren bir çalışmadır.
(2) Bitirme Projesi 4. sınıfa geçen ve okulu bitirme durumunda olan öğrencilere, yedinci yarıyıldan itibaren verilebilir. Bitirme Projesine kayıt olan her öğrenciye bölüm başkanlığınca ilgili öğretim üyeleri veya görevlileri arasından bir proje yöneticisi atanır. Bitirme projesi yöneticisi, çalışma konusunun belirlenmesi, öğrenci tarafından yapılacak çalışmaların yönlendirilmesi, denetlenmesi ve çalışmanın bir proje raporu biçiminde düzenlenmesinde öğrenciye yardım eder. Bitirme projesi kapsamında öğrencinin yaptığı çalışmalar ve proje raporu, proje yöneticisi tarafından değerlendirilir. Proje yöneticisi tarafından teslimi onaylanan Bitirme Projesi’nin daktilo edilmiş ve ciltlenmiş iki nüshası sekizinci yarıyıl içinde bölüm başkanlıklarının belirleyerek ilan edeceği yöntem ve takvime göre bölüm başkanlığına teslim edilerek değerlendirilir.
(3) Bitirme Projesinde başarı notu CC’dir. Bitirme Projesinin CC notunun altında değerlendirilmesi halinde öğrenci en geç 30 gün içinde gerekli çalışmayı yaparak tekrar ilgili bölüm başkanlığına teslim eder.
(4) Bitirme Projesinin ikinci incelemede de başarısız olması veya zamanında teslim edilmemesi halinde, takip eden yarıyılda öğrenciye yeni bir Bitirme Projesi çalışması yapma hakkı verilir.
Not durum belgesi
MADDE 21- (1) Öğrenciye isteği üzerine, öğrenimi sırasında almış olduğu dersleri, o derslerdeki başarı notlarını ve ağırlıklı not ortalamasını gösteren bir “Not Durumu Belgesi” verilir.
         
Yarıyıl sonu ve yıl sonu bütünleme sınavlarına girebilme şartları
MADDE 22 – (1) Öğrencinin bir dersin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına girebilmesi için aşağıdaki şartları birlikte yerine getirmesi gerekir;
a) Teorik derslerin ve öğretim üyeleri veya elemanları tarafından sınıfta yapılan uygulamaların     en az % 70‘ine katılmış olması,
b) Laboratuvar, proje, atölye, sınıf dışında yapılan uygulamalar ve benzeri yarıyıl içi çalışmalarının en az % 80’ine katılmış olması,
c) Dersi veren öğretim elemanı tarafından ders değerlendirme kriterlerinde başarı sınırının belirlenmesi koşuluyla o derse ilişkin uygulama, laboratuar, proje, atölye, staj, ev ödevi ve benzeri yarıyıl içi çalışmalarının yapılan eğitim-öğretimin özelliklerinin gerektirdiği diğer çalışmaları verilen süreler içinde ve başarılı olarak yapmış olması,
(2) Aldığı bir dersin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına girebilmesi için gereken bu Uygulama Esaslarında ön görülen diğer şartların tümünü yerine getirmemiş olan bir öğrenci o dersi tekrarlamak zorundadır.
Kabul edilebilir bir mazeret nedeni ile sınava/değerlendirmeye girememe
MADDE 23– (1) Esasları 34 üncü maddede belirtilen ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir mazeret nedeni ile bir dersin ara sınavına girememiş olan öğrenciler için bir defaya mahsus olmak üzere mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavının hangi tarihte, nerede ve ne şekilde yapılacağını Fakülte Yönetim Kurulu tespit ve ilan eder.
(2) Açılan bir mazeret sınavı için tekrar bir mazeret sınavı açılmaz.
(3) Bu Uygulama Esaslarının 34 üncü maddesinde belirtilen ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir mazeret nedeni ile bir dersin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına girememiş olan bir öğrenci için mazeret sınavı açılmaz. Ancak, Türkiye’yi yurt dışında temsil eden milli sporcu öğrencilere yarışmalar veya yarışmalara yönelik kamp sürelerinde katılamadıkları yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları için Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile mazeret sınav hakkı verilebilir.
(4) Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti olmaksızın bir dersin ara, yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girmeyen öğrenci o sınav hakkını kullanmış ve o sınavda sıfır not almış sayılır.
Sınav düzeni
MADDE 24 – (1) Her türlü sınav, uygulama, laboratuar, atölye, ev ödevi, yarıyıl içi proje ve benzeri diğer çalışmalarda, her ne şekilde olursa olsun kopya çeken, hile yapan, yapmak üzere girişimde bulunan, yapanlara yardım eden veya ilgili evrakın incelenmesinden kopya çektiği sonradan anlaşılan bir öğrenci o sınav ya da çalışmadan sıfır not almış sayılır.
(2) Sınav sırasında her ne şekilde olursa olsun sınavın genel düzenini bozan öğrenciler sınav salonundan çıkarılır ve o sınavdan sıfır not almış sayılırlar.
(3) Yukarıda belirtilen hallerde ilgili öğrenciler hakkında, ayrıca 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Sınav ve çalışma sonuçlarının duyurulması
MADDE 25 – (1) Bir sınavın veya yarıyıl içi çalışmasının sonuçları, o sınavın yapıldığı veya öğrencilerin o yarıyıl içi çalışmasını ilgili öğretim elemanına teslim etmeleri gereken tarihten itibaren yirmi gün içinde ve derslerin kesildiği gün öğrencilere duyurulur.
(2) Bir dersin yarıyıl sonu sınavına giren öğrencilerin başarı durumlarını gösteren not çizelgeleri ve sınav evrakı, Bölüm Başkanlıkları kanalıyla en geç o sınav gününü izleyen bir hafta içinde Fakülte Dekanlığı’na sunulur.
(3) Yarıyıl sonu sınav sonuçları ancak Fakülte Dekanlığı tarafından açıklanır.
(4) Öğrenciler bütün öğrenim süreleri boyunca Fakültenin ilgili Uygulama Esasları, Yönerge ve diğer düzenleyici hüküm, İlke ve Esasları bilmek; bunları öğrenmek için kendilerinden beklenen ilgi ve özeni göstermek öğretim, ders ve sınav programlarına, başarı durumu çizelgelerine ve diğer hususlara ilişkin olarak Fakülte Yönetimi tarafında yapılan duyuruları, ilgi ve özenle izlemekle yükümlüdürler. Öğrenciler usulüne göre yapılmış bir duyuruyu görmediklerini ileri süremezler.
Sınav sonucuna itiraz
MADDE 26 – (1) Bir sınavın veya yarıyıl içi çalışmasının sonucuna, ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde ve sadece maddi hata yönünden itiraz edilebilir. İtiraz, Fakülte Dekanlığına verilen bir dilekçe ile yapılır. Fakülte Dekanlığı tarafından sınav kâğıtlarında, sınav cetvellerinde veya ilgili çalışma evrakında bir maddi hata tespit edilirse, bu hata ilgili öğretim elemanının da görüşü alındıktan sonra, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile düzeltilir ve ilan edilir.
(2) Öğrenciler, öğretim elemanının not takdirine ilişkin hata itirazında bulunamazlar.
Derste başarısızlık
MADDE 27 – (1) Bir derste başarısız olan öğrenci o dersi 22 nci maddedeki tüm yükümlülükleri yerine getirerek tekrarlamak zorundadır.
(2) Devam şartını sağladığı bir derste başarısız olan bir öğrenci, dersi tekrarlayacağı yarıyıl için kayıt yenileme sırasında bir dilekçe ile Fakülte Dekanlığına bildirmesi kaydı ile ister ise o dersin teorik kısmından ve öğretim elemanı tarafından sınıfta yapılan uygulamalardan devam muafiyeti verilmesini isteyebilir. Devamdan muafiyet verilmesi durumunda, öğrenci o derse yeniden kaydolmak, ara sınavlarına katılmak ve bu Uygulama Esaslarının 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerindeki şartları yeniden yerine getirmek zorundadır.
(3) Yarıyıl sonu/yıl sonu ve bütünleme sınavı yapılmayan uygulama ağırlıklı derslerde ve laboratuar derslerinde başarısız olan öğrenciler, bu dersleri tümü ile tekrarlamak ve devam etmek zorundadır.
Ders notları ve başarı durumu
MADDE 28 – (1) Bağıl değerlendirme sistemine göre bir öğrencinin bir dersten başarı notu, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı düzeyi ve yarıyıl sonu veya bütünleme sınavında aldığı not birlikte değerlendirilerek sınıfın başarı düzeyine göre belirlenir. Bağıl değerlendirme olarak anılacak bu değerlendirme, dersi veren öğretim elemanı tarafından, notların istatistiksel dağılımı ve sınıf ortalaması göz önünde bulundurularak yapılır. Bağıl değerlendirme sonunda her öğrenciye, dersi veren öğretim elemanı tarafından başarı derecesini belirten harflerle ifade edilen başarı notu takdir olunarak verilir. Başarı notlarının ifade ettikleri başarı dereceleri ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Puan Yarıyıl Ders Notu Katsayı
90-100 AA 4.00
85-89 BA 3.50
80-84 BB 3.00
75-79 CB 2.50
70-74 CC 2.00
65-59 DC 1.50
60-64 DD 1.00
50-59 FD 0.50
49 ve aşağısı FF 0.00

 

(2) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD notlarından birisini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.
(3) Ayrıca; Y (Yetersiz), B (Başarılı), M (Muaf) notları ortalamaya katılmayan notlar ve D (Devamsız), E (Eksik) notları geçici notlar olup, bunlardan;
a) D notu derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir ve not ortalaması hesabında (FF) notu işlemi görür.
b)  B notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.
c)  Y notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden başarı gösteremeyen öğrencilere verilir.
ç) E notu, yarıyıl içinde başarılı olduğu halde ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten (E) notu aldığı takdirde notların Fakülte Dekanlığına teslimi tarihinden itibaren bir ay içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde, (E) notu (FF) notu haline dönüşür.
d) M notu, öğrencinin daha önce almış oldukları ve denklikleri kabul edilerek en az ders yüküne sayılan dersler için Fakülte Dekanlığı önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile muaf olunan dersler için verilir.
Başarı notu ve başarı düzeyinin değerlendirilmesi
MADDE 29 – (1) Öğrencinin bir derste veya dönemde sağladığı başarı notu o dersi veya dönemi başarmış olup olmadığının tespitinde ve diploma derecesinin belirlenmesinde esas alınacak nottur.
(2) Bağıl değerlendirme sistemi uygulanan bölüm/programlarda başarı notu ve başarı düzeyinin değerlendirilmesine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Derslere devam zorunlu olup, bir dersin başarı notu; öğrencinin o dersin yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından aldığı notların % 40 – % 60 aralığında Fakülte Kurulu tarafından onaylanmış her bir derse ilişkin ders tanıtım formlarında belirlenen oranlarda katkısının alınması ve elde edilen sayının en yakın tam sayıya çevrilmesi sureti ile belirlenir.
b) Bir dersin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına girebilme koşullarını yerine getirmeyen öğrencilerin listesi dersi veren öğretim elemanı tarafından yarıyılın son haftası içerisinde Fakülte Dekanlığına verilir ve ilan edilir. Bu öğrenciler bu dersten (D) almış sayılırlar.
c) Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar derslerinde ara sınavları yapılmaz. Öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesi, bu Uygulama Esaslarının 22 nci maddesinde belirtilen şartları yerine getirmesi koşuluyla yarıyıl içi veya yıl içi çalışmalarında gösterdikleri başarı düzeyleri göz önüne alınarak, B veya Y notu olarak değerlendirilir. Y notu olarak değerlendirilmiş olan öğrenciler, bu dersleri tümü ile tekrarlamak ve devam etmek zorundadırlar.
ç) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin 3. Deniz Stajı, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin Deniz Stajı hariç diğer stajlar ile denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü öğrencilerinin yapmakla yükümlü oldukları stajlar ve eğitimler sayısal olmayan değerlendirme şekillerinden biriyle (kabul, başarılı) değerlendirilir.
d) Bu Uygulama Esaslarının 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca sorumlu olduğu tek dersin sınavlarına girmeye hak kazanan öğrencilerden sorumlu olduğu tek dersi en az bir kez almış ve bu Uygulama Esaslarının 22 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları yerine getirmiş olan bir öğrenci o derste sağladığı yarıyıl içi notuna bakılmdan sınavlarında DD notu almış olması halinde o dersi başarmış sayılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Sınav evrakının saklanması
MADDE 30 – (1) Sınav kâğıtları, ödevler, projeler, laboratuar ve staj raporları gibi evraklar Fakülte Yönetim Kurulunca daha uzun süre ile saklanmasına karar verilmiş olmadıkça, son işlem gördükleri tarihten itibaren iki yıl süre ile Fakülte Dekanlığı tarafından saklanır ve bu sürelerin sonunda normal usuller uyarınca imha edilebilir.
Genel görünüş ve giyiniş
MADDE 31 – (1) Öğrenciler giyim ve genel görünüş konusunda ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.
Tebligat
MADDE 32 – (1) Öğrencilere tebligat, kayıt sırasında bildirdikleri adrese posta ile gönderilmek veya Fakülte tarafından ilan edilmek suretiyle yapılır. Öğrenciler posta adreslerinde meydana gelen değişiklikleri, en geç bir hafta içinde öğrenci işleri bürosuna yazılı olarak bildirmek zorundadır. Adreslerindeki değişiklikleri bildirmemiş veya yanlış veya eksik adres vermiş olan öğrencilerin, dosyalarında mevcut en son adreslerine tebligatın yapılmış olması halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.
Öğrenime ara verme izni
MADDE 33 – (1) Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazeret nedeni ile öğrenimine ara vermek zorunda kalan bir öğrenciye, kendisine izin verilmesine dair bir dilekçe ile başvurması ve mazeretini belgelemesi kaydı ile Fakülte Yönetim Kurulu tarafından bir defa da en az bir, en çok iki yarıyıl süre için öğrenime ara verme izni verilebilir. Öğrencinin öğrenime ara verdiği süre, o öğrenci için bu Uygulama Esaslarının 8 inci maddesinde belirtilen öğrenim süresine eklenir. Süre ekleme nedeni ve eklenecek süre Fakülte Yönetim Kurulu kararında belirtilir.
(2) Öğrenci, izinli olduğu süre içinde öğrenimine devam edemez ve her türlü öğrencilik hakları dondurulur. Bir yarıyıl süreli ara verme izni, izin verildiği yarıyıl başlangıcından, takip eden yarıyılın derslerinin başladığı tarihe kadar olan süreyi kapsayacak şekilde verilir.
Haklı ve geçerli mazeretler
MADDE 34 – (1) Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş olmak kaydı ile öğrenciye, mazeret sınavları açılabilir ve aşağıdaki hallerde öğrenime ara verme izni verilebilir:
a) Öğrencinin sağlık kuruluşlarından alınacak bir rapor ile belgelendirilmek kaydıyla sağlıkla ilgili mazeretlerinin olması,
b) Öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar sebebi ile öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi,
c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile tabii afetler nedeni ile öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,
ç) Öğrencinin ekonomik nedenlerle öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi,
d) Gözaltına alınan veya tutuklanan öğrencilerin gözaltı ve tutukluluk halinin takipsizlikle sonuçlanması ya da üzerine atılı suç nedeniyle beraat etmeleri,
e) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması sureti ile askere alınması,
f) Fakülte Yönetim Kurulu tarafından mazeret olarak kabul edilebilecek diğer hallerin ortaya çıkması,
(2) Öğrencinin mazeretinin varlığını kanıtlayan belgeleri, mazeretinin sona ermesinden itibaren en geç beş iş günü içinde Fakülte Dekanlığına sunması gerekir. Aksi halde, bu husustaki başvurusu dikkate alınmaz.
Ağırlıklı ortalama ve diploma derecesi
MADDE 35 – (1) Bir (bağıl)yarıyıl/(aktif)yıl süren bir dersin/dönemin “kredisi” o ders/dönem için haftalık teorik ders saati miktarına, o derse/döneme ilişkin olarak yapılan uygulama, laboratuar veya diğer çalışmaların haftalık saat miktarlarının yarısı eklenmek sureti ile belirlenir.
(2) Beden Eğitimi veya Güzel Sanatlar derslerinden alınan notlar ile bu Uygulama Esaslarının 28 nci maddesinde ortalamaya katılmayacağı belirtilen notlar ağırlıklı ortalamaların hesaplanmasında dikkate alınmaz.
(3) Bir öğrencinin öğretimini başarı ile bitirerek diploma alabilmesi için genel not ortalamasının   en az 2.00 olması gerekir. İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde mezun olmak için gerekli 2.00 genel not ortalamasını sağlayamayan son sınıf öğrencilerine genel not ortalamalarını yükseltmek üzere öğretim planında yer alan son dört yarıyıl derslerinden 2.00 genel not ortalaması şartını sağlayabilecek ise tek ders sınav hakkı tanınır. 2.00 genel not ortalaması şartını tek ders sınavı ile sağlayamayanlara ise son dört yarıyıl derslerinden yarıyıl içi ve yarıyıl sonu veya bütünleme sınav hakkı tanınır. Öğrenciler bu sınav haklarını derslerin açıldığı yarıyıldaki sınav döneminde kullanır. Bu sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler hangi derslerden sınava gireceklerini yarıyıl başında kayıt yenileme işlemi sırasında bildirirler.
(4) Genel not ortalaması bağıl değerlendirme sisteminde 3.00 ile 3.49 arası aktif eğitim sisteminde 80 ile 84.99 arası not almış olan öğrencilere onur, bağıl değerlendirme sisteminde 3.50 ile 4.00 arası, aktif eğitim sisteminde 85 ile 100 arası not almış olan öğrencilere yüksek onur listesine geçtiklerini belirten belge verilir. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler bu haktan yararlanamazlar.
(5) Öğrencilerin diploma dereceleri, notlara ait öğrenci bürosunda saklanan orijinal belgelerden yararlanılarak belirlenir.
Diploma
MADDE 36 – (1) Fakülte tarafından verilecek diplomalar, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek esaslar çerçevesi içinde düzenlenir.
(2) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye bir geçici mezuniyet belgesi verilir.
(3) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin verilebilmesi için ilgili mevzuatla belirlenen mali yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması gerekir.
Ön Lisans diploması
MADDE 37 – (1) Lisans düzeyinde öğrenim gören bir öğrenciye, ilk dört yarıyılın bütün derslerini başarı ile tamamlamış olmak kaydı ile ve istekleri halinde Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ön lisans diploması verilir.
Kayıt silme
MADDE 38 – (1) İlgili mevzuat hükümlerine göre kayıt silmeyi gerektiren hallerde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin kaydı silinir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 39 – (1) Bu Uygulama Esaslarında hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan uygulama esasları
MADDE 40- (1) 02/09/2010 tarih ve 373/8 sayılı Senato kararı ile kabul edilmiş olan denizcilik Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 41– (1) Bu Uygulama Esasları Senato kararı ile yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 42- (1) Bu Uygulama Esasları hükümlerini denizcilik Fakültesi Dekanı yürütür.

Güncel Duyurular

Burs Duyuruları