Staj Uygulama Yönetmeliği


DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

 DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ

(24.09.2013 tarih ve 416/10-11 sayılı Üniversite Senatosu)

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliğinin 12 nci maddesi gereğince Dokuz Eylül Üniversitesi denizcilik Fakültesi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği ve denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü öğrencilerinin staj uygulama esaslarını düzenlemektir.

 

Staj Çalışmalarının Zorunluluğu

Madde 2- Her öğrenci mezun olabilmek için bu yönerge hükümleri uyarınca yapması gereken stajları başarı ile tamamlamak zorundadır.

 

Fakülte Staj Komisyonları

Madde 3- Fakülte öğrencilerinin stajları, Fakülte Yönetim Kurulu Kararları çerçevesi içinde Fakülte Bölüm Staj Komisyonları tarafından düzenlenir, yürütülür ve denetlenir.

Fakülte Staj Komisyonları, denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Staj Komisyonu, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu ve Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonlarından oluşur.

Fakülte Staj Komisyonları Fakülte Dekanı tarafından görevlendirilen bir öğretim elemanı başkanlığında iki üyeden oluşur. Fakülte Staj Komisyonları üyelerinin görev süresi 3 yıldır.

Fakülte Staj Komisyonlarının kararları Komisyon üyeleri tarafından imzalandıktan sonra dosyalanır ve saklanır. Ayrıca kararların bir nüshası Fakülte Dekanlığına verilir.

 

Staj Türleri ve Süresi

Madde 4- denizcilik Fakültesi öğrencilerinin yapmaları gereken stajları ve süreleri bölümlerine göre aşağıda gösterilmiştir.

 

DENİZ ULAŞTIRMAİŞLETME

MÜHENDİSLİĞİ  

BÖLÜMÜ

DENİZCİLİK

İŞLETMELERİ 

YÖNETİMİ

BÖLÜMÜ

GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

BÖLÜMÜ

Staj Adı

Süresi

Staj Adı

Süresi

Staj adı

Süresi

1.Deniz Stajı 2,5 Ay İşletme Stajı 20 Gün Deniz Stajı 6 ay
2.Deniz Stajı 2,5 Ay Liman İşletme Stajı 20 Gün Atölye stajı 6 ay
3.Deniz Stajı 7 Ay        

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü Stajlarında;

Staj gemisinin sefer planının uygun olmaması ve değişmesi nedeniyle deniz stajını yapmakta olan Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin staj süresini tamamlayamadığı durumlarda; Staj Komisyonu, öğrencinin staj süresi, staj defteri ve staj belgelerini inceleyerek Fakülte Yönetim Kurulu’na öğrenci stajı hakkında “Yeterli” veya “Yetersiz” olarak görüş bildirir. Süresi eksik bulunan veya Staj Komisyonu tarafından yetersiz olarak değerlendirilmiş stajlar için Staj Komisyonun belirleyeceği gün sayısı kadar ek staj yaptırılır veya tekrarlatılır.

 

denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Stajlarında;

İşletme stajı: Deniz işletmeciliği, lojistik ve ithalat-ihracat ile ilgili tüm kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarını kapsar.

Liman İşletme Stajı: Liman işletmeleri kapsamında tüm yük, yolcu, yat marina liman hizmetlerini ve tersaneyi içermektedir.

Staj Komisyonu, öğrencinin staj süresi, staj defteri ve staj belgelerini inceleyerek Fakülte Yönetim Kurulu’na öğrenci stajı hakkında “Yeterli” veya “Yetersiz” olarak görüş bildirir. Süresi eksik bulunan veya Staj Komisyonu tarafından yetersiz olarak değerlendirilmiş stajlar için Staj Komisyonun belirleyeceği gün sayısı kadar ek staj yaptırılır veya tekrarlatılır.

 

Stajların Ne Zaman Yapılacağı

Madde 5- denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü öğrencileri, stajlarını bahar yarıyılının sonu ile bir sonraki öğretim yılı güz yarıyılının başlangıcı arasındaki süre içinde yapar.

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü stajlarında Madde 6’daki ön koşulların sağlanmaması durumunda, staj zamanları kaydırılır.

 

DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ZAMANLARI

Staj Adı                        Staj Zamanı

1.Deniz Stajı                 2. yarıyıl sonu ile 3. yarıyıl başı arasında

2.Deniz Stajı                 4. yarıyıl sonu ile 5. yarıyıl başı arasında

3.Deniz Stajı                 5. yarıyıl sonu ile 7. yarıyıl başı arasında

 

GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ZAMANLARI

Staj Adı                                   Staj Zamanı

Atölye stajı                   2. yarıyıl sonu ile 3. yarıyıl başı arasında

4. yarıyıl sonu ile 5. yarıyıl başı arasında

 

Deniz Stajı                    5.yarıyıl sonu ile  7. yarıyıl başı arasında

 

Staj Ön Koşulları

Madde 6- denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü öğrencileri için staj ön koşulu bulunmamaktadır. Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin atölye ve açık deniz stajı ile Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin stajları için ulusal ve uluslararası standartlar ve teamüller dikkate alınarak belirlenen koşullar aşağıda tablo halinde belirtilmiştir.

 

a)     Ders Ön Koşulları

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü stajlarının ders ön koşulları:

1.Deniz Stajı: MTE 1107Gemicilik I, MTE 1113Vardiya Standartları I, MTE 1111 Seyir I, MTE 1106 Seyir II, MTE 1112 Denizde Güvenlik I derslerinden  devamsızlıktan kalmamış olmak.

2.Deniz Stajı:  MTE 2102 Göksel Seyir, MTE 2103 Elektronik Seyir I,     MTE 2104 Elektronik Seyir II, MTE 2105 Yük İşlemleri ve Gemi Stabilitesi I,  MTE 2106 Yük İşlemleri ve Gemi Stabilitesi II, MTE 2112 Gemi Manevrası I, MTE 2113 Denizde Haberleşme derslerinden devamsızlıktan kalmamış olmak.

3.Deniz Stajı: MTE 3105 Gemi Yönetimi I, MTE 3101 Meteoroloji derslerinden devamsızlıktan kalmamış olmak.

 

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü  açık deniz stajı ders ön koşulları:

Deniz Stajı :  Gemi Makineleri Operasyonu ve Bakımı I, Gemi Makineleri Operasyonu ve Bakımı II, Gemi Dizel Motorları I, Gemi Dizel Motorları II, Gemi Yardımcı Makineleri I, Gemi Yardımcı Makineleri II ve MDS Operasyon Düzeyi derslerinden devamsızlıktan kalmamış olmak.

 

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü atölye stajı ders ön koşulları

MEN1013 Atölye ve MEN1020 İmal Usulleri derslerinden devamsızlıktan kalmamış olmak.

 

b) Deniz Stajları Koşulları

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencileri Deniz Stajlarını birbirini izleyen sırayla yapar.

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencileri için Deniz Staj gemisinin 500 Groston veya daha büyük olması gerekir.

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü Deniz Stajı altı ayı onaylanmış bir staj defterine uygun olarak liman seferi dışında çalışan 750 kW’den büyük ana makine ile yürütülen gemilerde  yapılır.

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü Atölye stajı   onaylanmış bir staj defterine uygun olarak İdarece (Ulaştırma, denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünü,)   onaylı atölye tesislerinde  yapılır.

 

Staj Çalışmalarının Yönetimi

Madde 7- Bir iş yerinde staj yapan öğrenciye iş ve görev veren ve onu denetleyen kişi o öğrencinin staj yöneticisidir.

Her öğrenci stajını bu yönerge, Fakülte Staj Komisyonları ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde ve işyerindeki staj yöneticisi tarafından belirlenen çalışma program ve esaslarına uygun olarak yapmak zorundadır.

denizcilik Fakültesi öğrencileri, staj yerlerinin tüm kurallarına uymak zorundadırlar.

 

Staj Belgeleri

Madde 8- Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümünde; Staj esnasında, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümünde; Deniz ve atölye Stajı esnasında kullanılacak belgeler aşağıda sıralanmıştır. Bu belgeler, Staj Komisyonu tarafından düzenlenir.

a)Staj Defteri

b)Staj Yerine Resmi Yazı

c)Staj Gizli Değerlendirme Formu

d)Staj Tutanağı

e)Stajyer Öğrenci Kabul Formu

f)Staj İzleme Formu

 

denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümünde; Staj esnasında kullanılacak belgeler aşağıda sıralanmıştır.

a) Zorunlu Staj Formu (Bölüm Başkanı, Öğrencinin Danışman ve Staj yapılacak yerin onayı)

b) Staj Defteri

c) Staj Gizli Değerlendirme Formu

 

Staj Defteri

Madde 9- Staj yapan her öğrenci çalışmaları süresince staj yöneticisinin yönetim, gözetim ve denetiminde yaptığı işleri gerekli her türlü şekil, hesap, fotoğraf ve diğer belgelerle birlikte Staj Komisyonu tarafından belirtilen şekilde belgeleyerek bir staj raporu halinde düzenlemek ve staj yöneticisine onaylatarak en geç staj çalışmasını izleyen öğretim döneminin ilk dört haftası içinde Staj Komisyonuna sunmak zorundadır. Bu süre geçtikten sonra staj defteri kabul edilmez.

 

Staj Defterleri ve Evrakların Arşivi

Madde 10- Öğrenci staj defterleri ve evrakları öğrenciye iade edilmez. denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü staj evrakları öğrenci mezun olduktan sonra 2 (iki) yıl süre ile arşivde saklanır ve bu süre sonunda normal usuller uyarınca imha edilir. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin yapmış olduğu tüm stajlar “Staj İzleme Formu’na” işlenerek takip edilir. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü staj dokümanları, öğrenci mezun olduktan sonra arşive kaldırılarak 5 (beş) yıl süreyle saklanır. Bu sürenin sonunda “Staj İzleme Formu”nun iliştirildiği dosya arşivde saklanır diğer dokümanlar Staj Komisyonu tarafından tutanakla imha edilir.

 

Staj Çalışmalarının Değerlendirilmesi

Madde 11- Öğrencilerin sunmuş olduğu staj defteri ve staj evrakları, stajların staj defterlerinde belirtilen programlara uygun olarak yapılıp yapılmadıkları ve süreleri Staj Komisyonu tarafından incelenir ve değerlendirilir. Staj Komisyonu gerekli gördüğü hallerde, öğrencileri staj çalışmaları ile ilgili olarak mülakata çağırabilir.

Staj defterleri yetersiz görülen, çağrıldığı halde mülakata gelmeyen veya mülakatta başarısız olduklarına karar verilen öğrencilerin staj çalışmaları, Staj Komisyonu tarafından tamamen veya kısmen geçersiz sayılabilir. Bu durumda staj defterinin yeniden düzenlenmesi için öğrenciye 1 (bir) ay ek süre verilir.

Fakülte Staj Komisyonları, öğrencinin staj çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerini en geç defterlerinin teslim edildiği yarıyılın sonuna kadar tamamlayarak sonuçlarını yazı ile Fakülte Dekanlığı’na bildirmekle yükümlüdür.

Öğrencilerin staj yerlerinde yapmış olduğu çalışmaların değerlendirilmesi tamamen iş yerine ait olup staj notu, staj yerinde verilecek not olarak kabul edilir.

denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü stajları ile Deniz Ulaştırma Mühendisliği Bölümünün 1. ve 2. Deniz Stajları ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü atölye stajı başarılı-başarısız olarak değerlendirilir. Bu değerlendirmeler öğrencinin başarı ortalamasını etkilemez. Ancak öğrencilerin mezun olabilmesi için bu stajları tamamlamaları gerekmektedir.

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü 3. Deniz Stajı,  6.  yarıyılı kapsadığından 15 saatlik eğitim olarak kabul edilir. 15 kredilik bu eğitimin notu, gemide öğrenciye verilmiş olan notların ortalamasının %40’ı ile Staj Komisyonunca yapılacak olan sözlü sınavdan alınan notun %60’ı alınarak tespit edilir. Bu not, öğrencinin başarı derecesinin hesaplanmasında ağırlıklı ortalamaya katılır.

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü Deniz Stajı, 6. yarıyılı kapsadığından haftalık 15 saatlik eğitim olarak kabul edilir. 15 kredilik bu eğitimin notu, gemide öğrenciye verilmiş olan notların ortalamasının %40’ı ile Staj Komisyonunca yapılacak olan sözlü sınavdan alınan notun %60’ı alınarak tespit edilir. Bu not, öğrencinin başarı derecesinin hesaplanmasında ağırlıklı ortalamaya katılır.

 

Staj Çalışmalarının Denetlenmesi

Madde 12- Öğrencilerin staj çalışmaları, gerektiğinde Staj Komisyonu üyeleri tarafından işyerlerinde incelenerek denetlenebilir.

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin, Deniz stajlarında, öğrencinin denetlenmesinin zor olması nedeniyle, staja başlayan öğrenci, gemiye katılış tarihini, Fakülte Dekanlığına bildirmek zorundadır.

–          Öğrencinin gemiden alacağı ve kendi adının geçtiği Gümrük veya Liman  Başkanlığı onaylı personel listesini,

–          Liman Cüzdanı ve/veya pasaportun ilgili vize sayfalarının fotokopilerini,

–          Gemi kaptanı/Baş Mühendis   tarafından onaylanmış «Deniz Hizmet Belgesi» ile «Gizli Değerlendirme Formu» nu,

–          Staj gemisinin bağlı olduğu şirketten alınacak, onaylı «Stajyer Öğrenci Kabul Formu» nu staj bitiminde Fakülte Dekanlığına ibraz etmesi gereklidir.

Belgelerin incelenmesi sırasında çalışmaları yetersiz görülen öğrencilerin stajları Fakülte Staj Komisyonunun kararı ile tamamen veya kısmen geçersiz sayılabilir.

 

Staj Yapan Öğrencilerin Sorumluluğu

Madde 13- Staj yapan her öğrenci staj yaptığı iş yerinde çalışma ve güvenlik kurallarına, düzen ve disipline uymak ve her türlü mekan, alet, malzeme, makine, araç ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdür. Yükümlülükleri yerine getirmemesinden doğacak her türlü sorumluluk öğrenciye aittir. Bu durumda olan öğrenci hakkında ayrıca Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca işlem yapılır.

Deniz, Atölye ve İşletme stajlarında staj yapılan geminin Kaptanı, Baş Mühendisi veya Atölyedeki ve işletmedeki sorumlu tarafından onaylanacak “Staj Gizli Değerlendirme Formu”nun Fakülte Dekanlığı’na gizlilik dereceli olarak ulaştırılması öğrencinin sorumluluğundadır.

 

Staj Yapılacak İşyerinin Belirlenmesi

Madde 14- Staj yeri bulma sorumluluğu öğrencilere aittir. Öğrenciler, staj yeri hakkında yeterli düzeyde bilgi vermek ve staj yeri yetkililerince staj yapmak üzere kabul edilebileceklerini belgelemek suretiyle kendi buldukları iş yerlerinde staj yaparlar.

Stajyer öğrenci arayan resmi kurum/kuruluşlar ile özel kurum/kuruluşlardan Fakülte’ye yapılan talep doğrultusunda, her öğretim yılında Fakülte Staj Komisyonu tarafından o öğretim yılının veya yarıyılın bitiminden önce uygun görülen işyerleri belirlenir. Fakülte öğrencileri için uygun görülen staj yerleri yarıyıl sonundan on beş gün önce öğrencilere duyurulur ve staj komisyonu tarafından öğrencilere dağıtılır. Öğrenci Fakülte Staj Komisyonu tarafından kendisine sağlanan staj yerine gitmek zorundadır. Fakülte Staj Komisyonu tarafından kabul edilen bir mazereti olmaksızın kendisi için sağlanan staj yerine gitmeyen veya mazeretini kanıtlamayan öğrenciye bir sonraki dönemde staj yeri verilmez. Dağıtılmış olan staj yerleri Fakülte Staj Komisyonunun kararı olmadıkça değiştirilmez.

 

Yönergede Bulunmayan Hususlarda Karar Yetkisi

Madde 15- Bu yönergede yer almayan hususlar Fakülte Staj Komisyonunun önerileri üzerine Fakültenin ilgili kurulları tarafından karara bağlanır.

 

Yürürlükten Kaldırılan Yönergeler

Madde 16- Üniversitemiz Senatosu’nun 08/09/2009 tarih ve 355/4 sayılı kararı ile kabul edilen “Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Staj Uygulama Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır

 

Yürürlük

Madde 17- Bu yönerge Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 18- Bu yönergeyi denizcilik Fakültesi Dekanı yürütür.