LOJİSTİK VE DENİZ ULAŞTIRMASI UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (BAŞVURU SÜRECİNDE)


Programın Adı

Lojistik ve Deniz Ulaştırması Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Kazanılan Derece

Lojistik ve Deniz Ulaştırması Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

Öğrenci Kabul ve Kayıt Koşulları

 • Programa, üniversitelerin 4 (dört) yıllık lisans programlarını tamamlayan ve DEÜ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği koşullarına uygun olan adaylar başvuru yapabilmektedir.
 • Lojistik ve Deniz Ulaştırması Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programının eğitim dili Türkçe olduğu için DEÜ Senato kararı gereği Öğretim dili Türkçe olan Tezsiz Yüksek Lisans ve Uzaktan Öğretim Programlarında yabancı dil ve ALES koşulu aranmaz.
 • Başvuru esnasında başvuru formu çevrim içi olarak doldurulur. Başvuru formu ve ekleri (Niyet mektubu, öz geçmiş, referans mektupları, sertifikalar ve diğer belgeler) incelenerek 100 (yüz) üzerinden değerlendirilerek başarı notu belirlenir.
 • Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı için değerlendirme not barajı 65 puandır. Bu puanın altında not alan adayların genel başarı notu hesaplanmaz ve başarı değerlendirmesine alınmazlar. Adayın genel başarı notu hesaplamasında, lisans not ortalamasının % 50’si ve değerlendirme notunun % 50’si dikkate alınır. Bildirilen kontenjan dahilinde genel not durumuna göre adaylar yüksekten aşağıya doğru sıralanır.
 • Programın öğretim süresi 2 yarıyıl olup lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliğine göre öğrenci en fazla 3. Yarıyıl sonunda mezun olmak durumundadır.

Program Profili

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Ana Bilim Dalı altında açılması planlanan program, lojistik ve deniz ulaştırması alanında bilimsel bilgi birikimini arttırmayı ve bu alanda özel sektör ve kamuda istihdam edilecek olan nitelikli insan kaynağının lisansüstü eğitim gereksinimlerini karşılamayı amaçlamaktadır. Bu program, fiziksel ve coğrafi olarak uzakta bulunan, lojistik ve deniz ulaştırması alanında yüksek lisans yaparak bu alanda bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirerek uzmanlaşmak isteyen adayların kariyer gelişimlerine olanak sağlayacaktır. Programda dersler ve dönem projesinin uzaktan öğretim yoluyla verilmesi planlanmaktadır. Programın eğitim dili Türkçe’dir.

Programın uzaktan öğretim faaliyetleri, üniversite bünyesinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (DEUZEM) destekleriyle internet tabanlı öğrenim yönetim sistemi olan SAKAI yazılımı kullanılarak yürütülmektedir. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütüleceği onlineDEU Uzaktan Eğitim Portalına  https://online.deu.edu.tr/ adresinden erişilmektedir.

Programda öğrencilerin kullanımına sunulan belli başlı olanaklar şunlardır:

İşletme Simülasyonları Laboratuvarı: Öğrencilerin lojistik ve işletmecilik alanında teorik bilgilerini bilgisayar ortamında uygulamada kullanımları ve kara verme becerilerini geliştirilmeyi amaçlayan 3 farklı yazılım (ServiceSim, AutoSim, CountryManager) ve 21 adet bilgisayar bulunmaktadır.

Liman Operasyon Laboratuvarı: Öğrencilerin liman ve terminal işletme ve operasyon becerilerini geliştirmesi için Flexsim yazılımı içeren, 20 adet bilgisayar bulunmaktadır.

Denizcilik Yazılımları ve Büyük Veri Analizi Laboratuvarı: İçerisinde 34 adet bilgisayar

İnovasyon Laboratuvarı: Öğrencilerin girişimcilik ve inovasyon becerilerini geliştirmesine olanak tanıyan laboratuvardır. İçerisinde 3 boyutlu yazıcı (3d printer), 10 adet bilgisayar, Lego Mindstorm setleri (20 adet) bulunmaktadır.

Lojistik Operasyonları Laboratuvarı: Öğrencilerin oyun-tabanlı öğrenme ve lojistik becerilerini geliştirmeleri amaçlayan, içerisinde 5 farklı oyun bulunduran laboratuvardır.

Programın Öğrenme Kazanımları

 • Lojistik, tedarik zinciri ve deniz ulaştırmasının temel ve yan alanlarında strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve mesleki alana uygulayarak elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
 • Gerektiğinde lojistik, tedarik zinciri ve deniz ulaştırması sektörünün içinde bulunduğu genel durumu ve darboğazları değerlendirerek sektöre yönelik stratejiler belirler ve bunları rapor haline dönüştürür.
 • Çağdaş işletme yönetimi tekniklerini kullanarak lojistik, tedarik zinciri ve deniz ulaştırması alanında karşılaşılan sorunları çözer.
 • Lojistik, tedarik zinciri ve deniz ulaştırmasının temel ve yan alanlarında meslek standartlarının ve iş güvenliği kurallarının gereğini yerine getirir.
 • Lojistik, tedarik zinciri ve deniz ulaştırması alanında analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
 • Lojistik, tedarik zinciri ve deniz ulaştırması alanındaki çalışmalarının süreç, gelişim ve sonuçlarını ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik bir yaklaşımla yazılı veya sözlü olarak iletir.
 • Uluslararası, ulusal ve toplumsal çerçevede lojistik işletmeleri, denizcilik işletmeleri, müşteriler, kullanıcılar, paydaşlar kapsamında; verimlilik, etkinlik, kalite, emniyet, güvenlik ve çevre konularındaki öncelikleri göz önünde tutarak lojistik, tedarik zinciri ve deniz ulaştırması çözümlerini gerçekleştirir.
 • Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, lojistik, tedarik zinciri ve deniz ulaştırması alanlarını ilgilendiren karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
 • Lojistik, tedarik zinciri ve deniz ulaştırması temel ve yan alanları ile ilgili verileri toplar, yorumlar ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, mesleki, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerlerin korunması çabalarında yönlendirici olur.
 • Sosyal bilimlerinde kullanılan araştırma yöntemlerini lojistik, tedarik zinciri ve deniz ulaştırması alanlarına uygular ve bilgi işleme becerileriyle yeni bilgi oluşturup, yaşam boyu öğrenme ve kendini geliştirme becerilerini geliştirir.
 • Lojistik, tedarik zinciri ve deniz ulaştırması konularında ulusal ve uluslararası alanda kamu veya özel sektörde yer alan projelerde aktif olarak görev alır.
 • Lojistik, tedarik zinciri ve deniz ulaştırması alanında bilgi işleme becerileriyle yeni bilgi oluşturur, uygulama – kontrol – geri bildirim ve değerlendirme becerileri geliştirir.
 • Lojistik, tedarik zinciri ve deniz ulaştırması, ekonomi, hukuk ve diğer ilgili alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri işletme çözümlerinde ilişkilendirerek kullanır.

Mezunların İstihdam Olanakları

Lojistik ve Deniz Ulaştırması alanında tüm kamu kurumları ve özel sektörde yer alan kuruluşlarda istihdam edilebilir. Bunlar;

 • Gemi sahibi işletmeler ve gemi yönetim işletmeleri
 • Ulaştırma aracıları (gemi acenteleri, gemi brokerleri, taşıma işleri komisyoncuları)
 • Ulaştırma işletmeleri (karayolu, deniz yolu, demiryolu, havayolu, multimodal taşıma)
 • Dış ticaret işletmeleri
 • Lojistik hizmet sağlayıcı işletmeler
 • Liman, terminal ve marinalar
 • Gemi kumanya, yakıt ve tedarik işletmeleri
 • Tersaneler
 • Bankaların ilgili birimleri
 • Deniz sigorta işletmeleri, gemi sörvey kuruluşları
 • Depo ve antrepo işletmeleri

Ders Yapısı ve Kredileri

Programda dersler iki yarıyılda verilmektedir. Programdaki dersler lojistik ve deniz ulaştırması alanındaki bilgilere sahip olabilme, bu alana ilişkin kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, alana ilişkin yenilikleri takip edebilme bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmaktadır. Programda, zorunlu ve seçmeli dersler bulunmaktadır. Seçmeli dersler hem Güz yarıyılında, hem de Bahar yarıyılında yer almaktadır. Öğrenciler zorunlu derslerin yanı sıra seçmeli derslerden almak zorundadır. Öğrenciler bir yarıyılda 30 AKTS ders almak zorundadır (seçimlik dersler ve dönem projesi dahil).

Birinci Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

T

U

UK

AKTS

DLU 8001

Ulaştırma Sistemleri Yönetimi

Zorunlu

3

0

3

6

DLU 8003

Lojistik Yönetimi

Zorunlu

3

0

3

6

DLU 8005

Lojistik ve Deniz Ulaştırması İşletmeleri Yönetimi

Zorunlu

3

0

3

6

DLU 8007

Tedarik Zinciri Yönetimi

Seçmeli

3

0

3

6

DLU 8009

Gemi Kiralama

Seçmeli

3

0

3

6

DLU 8011

Lojistik Bilgi Sistemleri

Seçmeli

3

0

3

6

DLU 8013

Gemi Acenteliği ve Ulaştırma Aracıları

Seçmeli

3

0

3

6

DLU 8015

Lojistik Maliyetleri Analizi

Seçmeli

3

0

3

6

 

 

İkinci Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Türü

T

U

UK

AKTS

DLU 8002

Liman ve Terminal İşletmeciliği

Zorunlu

3

0

3

5

DLU 8004

Depolama ve Stok Yönetimi

Zorunlu

3

0

3

5

DLU 8099

Dönem Projesi

Dönem Projesi

0

1

0

5

DLU 8006

Taşıma Hukuku

Zorunlu

3

0

3

5

DLU 8008

Ulaştırma İşletmelerinde Örgüt Yönetimi

Seçmeli

3

0

3

5

DLU 8010

Uluslararası Lojistik Yönetimi

Seçmeli

3

0

3

5

DLU 8012

Sürdürülebilir Deniz Ulaştırması

Seçmeli

3

0

3

5

DLU 8014

Lojistik Hizmetleri Pazarlaması

Seçmeli

3

0

3

5

DLU 8016

Lojistikte Girişimcilik ve İnovasyon

Seçmeli

3

0

3

5

 

Akademik Kadro

Prof. Dr. D. Ali Deveci

Prof. Dr. Okan Tuna

Prof. Dr. İsmail Bilge Çetin

Prof. Dr. Ömür Yaşar Saatçıoğlu

Prof. Dr. Soner Esmer

Doç. Dr. Barış Kuleyin

Doç. Dr. Gül Denktaş Şakar

Doç. Dr. Seçil Sigalı

Dr. Öğr. Üyesi Gamze Arabelen

Dr. Öğr. Üyesi Nurser Gökdemir Işık

Dr. Öğr. Üyesi Serdar Ayan

Dr. Öğr. Üyesi Cansu Yıldırım

Dr. Öğr. Üyesi Onur Akdaş

 

Mezuniyet Koşulları

Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programı, ilgili dersler (55 AKTS) ve Dönem Projesi (5 AKTS) olmak üzere toplamda 60 AKTS’den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

İletişim

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Durmuş Ali Deveci

Telefon   :0 232 301 88 01

E-posta   : adeveci@deu.edu.tr

Fax          :    +90 (232) 301 8848

 

Adres:

Dokuz Eylül Üniversitesi

Denizcilik Fakültesi

Tınaztepe Yerleşkesi

Buca 35160 İZMİR

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast